Experiments to measure the Aerodynamics in the near-space conditions compare to normal ground conditions (Team Project, 2014)

บทคัดย่อ โครงการนี้เป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์และเปรียบเทียบหลักการด้านอากาศพลศาสตร์ของจรวดที่เคลื่อนที่ในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพื้นโลก ดำเนินการภายใต้การแข่งขันในโครงการ THASA Contest 2014 จัดโดย สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของจรวดที่เป็นหนึ่งในพาหนะนำพา/นำส่งอุปกรณ์การทดลองและอุปกรณ์สารสนเทศด้านดาราศาสตร์และอวกาศขึ้นสู่อวกาศ สำหรับการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศจากภาคพื้นดินต้องเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นของอากาศอยู่ ส่งผลให้ต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นในการขับเคลื่อนจรวดให้ไปถึงที่หมาย โครงการนี้จึงมีความสนใจที่จะเสนอและพิสูจน์แนวคิดทางอากาศพลศาสตร์ของการปล่อยจรวดบนบอลลูนใกล้อวกาศ ภายใต้สภาวะความดันบรรยากาศต่ำกว่าบนพื้นโลกใกล้เคียงสุญญากาศ โดยมีสมมุติฐานว่า จรวดสามารถเคลื่อนที่ไปได้สูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบจากการปล่อยบนพื้นโลก…

Solar Cooled Box – (2013)

Solar Cooled box: กล่องเย็นทำงานโดยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงงานนี้เป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์กล่องทำความเย็นพกพา “Solar Cooled Box” สำหรับใช้ถนอม อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งผู้จัดทำโครงงานมีแนวคิดนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานตั้งต้นสำหรับกระบวนการทำความเย็น   ในกระบวนการทำความเย็นนั้นใช้แนวคิดการดูดพลังงานความร้อนออกจากกล่องและพาความร้อนออกไปด้วยแก๊สไปสู่ภายนอก โดยการให้สารทำความเย็นเกิดการระเหยเป็นก๊าซ ส่วนประกอบของ Solar Cooled…

EL Energy (Electrochemical Cell from Local Waste Clay Energy) – (2011)

Electrochemical Cell from Local Waste Clay Energy เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำเอาดินที่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนเยอะมาเป็นอิเล็กโทรไลต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิกส์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ได้สามารถติดแผงหลอดไฟ LED ได้ให้สว่างได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแสงส่องสว่างตามสวนหรือทางเดินในเวลากลางคืนได้…

Ratio variation of Platinum-Nickel Catalyst Preparation on Carbon Supporter for Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) – 2009

ในช่วงปี 2008-2010 ตะวันมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกที่ใช้กับยานยนต์แทนน้ำมันปิโตรเลียม จึงได้มองหาเชื้อเพลิงและกลไกที่นำพลังงานนั้นมาใช้ ในตอนนั้นตะวันพบว่าพลังงานน้ำมีอยู่ทั่วไป และสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนยานพาหนะได้ 2 รูปแบบหลัก คือ 1) เป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (รถยนต์ทั่วไปในปัจจุบัน) โดยปกตินิยมเผาไหม้ร่วมกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียม 2) เป็นเชื้อเพลิงให้กับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel…